(+۹۸) ۵۱۳۷۶۶۵۵۹۸

واحد نظارت و ارزیابی

شما اینجا هستید: صفحه اصلی مطالب
21 ژانویه
2018

این واحد کیفیت و عملکرد مدارس را مورد ارزیابی قرار می دهد، تا با شناخت نقاط قوت و ضعف در پرتو نتایج حاصل ، مسیر فعالیت ها و اقدامات در راستای برنامه راهبردی که توسط شورای آموزشی تنظیم شده است ، هدایت می شود.

اهداف:

۱- ارزیابی عملکرد مدارس مجتمع علامه طباطبایی با توجه به برنامه راهبردی مدیران

۲- جمع آوری اطلاعات و آمار مورد نیاز در چارچوب برنامه راهبردی مدیران و تجزیه و تحلیل آن ها

۳- تهیه گزارش مربوط به کیفیت آموزشی مجتمع و ارائه آن به ریاست مجتمع

۴- ارزیابی کیفیت و کمیت فعالیت های آموزشی ، پژوهشی، فرهنگی، پرورشی و ورزشی و . . .

۵- ارزیابی روش تدریس معلمان مجتمع

۶- ارزیابی فعالیت های کارکنان با همکاری و هماهنگی معاونت ها