(+۹۸) ۵۱۳۷۶۶۵۵۹۸

هیأت مدیران

شما اینجا هستید: صفحه اصلی مطالب
30 سپتامبر
2018

موسس مجتمع آموزشی علامه طباطبایی
موسس : آقای غلامعلی مقدسیان شهیدی
نشانی:  بلوار سجاد – بزرگمهر شمالی – بین ۵ و ۷ پلاک ۵۹
تلفن:  ۰۵۱۳۷۶۶۵۵۹۷

 

مدیر عامل مجتمع آموزشی علامه طباطبایی
مدیرعامل : آقای مهدی مقدسیان شهیدی
نشانی:  بلوار سجاد – بزرگمهر شمالی – بین ۵ و ۷ پلاک ۵۹
تلفن:  ۰۵۱۳۷۶۶۵۵۹۷

 

سرپرست شعب دخترانه  علامه طباطبایی
سرپرست شعب دخترانه : نسرین باهره
نشانی: سجاد بهارستان ۱۸ پلاک ۱۲۳
تلفن:  ۰۵۱۳۷۶۱۷۲۱۰

 

مدیریت دبیرستان پسرانه علامه طباطبایی – دوره اول  
مدیریت: آقای سید حمید قاسمی
نشانی: بلوار سجاد– انتهای حامد جنوبی ۱۲ –پلاک ۱۳۹
تلفن:  ۰۵۱۳۶۰۱۴۹۷۴

 

مدیریت دبیرستان پسرانه علامه طباطبایی – دوره دوم
مدیریت: آقای سید حمید قاسمی
نشانی: بلوار سجاد– سجاد ۲۴ نبش کلاتیانی ۵
تلفن:  ۰۵۱۳۶۰۲۴۳۶۰

 

مدیریت دبیرستان دخترانه علامه طباطبایی – دوره اول  
مدیریت: خانم بتول فیروزکوهی
نشانی: بلوار سجاد– بهارستان ۱۸ پلاک ۱۲۳
تلفن:  ۰۵۱۳۷۶۱۷۲۱۰

 

مدیریت دبیرستان دخترانه علامه طباطبایی – دوره دوم  
مدیریت: خانم مریم بقایی
نشانی: بلوار سجاد– بهارستان ۱۸ پلاک ۱۲۳
تلفن:  ۰۵۱۳۷۶۱۷۲۱۰

 

   مدیریت دبستان پسرانه علامه طباطبایی دوه دوم – واحد ۱
مدیریت: آقای هادی خیامی
نشانی: بلوار خیام ۱۰ – یاسمن ۱۵ پلاک ۳۲
تلفن:  ۰۵۱۳۷۶۱۰۲۳۲

 

مدیریت دبستان پسرانه علامه طباطبایی دوره اول – واحد ۲
مدیریت: آقای سعید ملائی
نشانی: بلوار ملک آباد نرسیده به فرهاد ۲ پلاک ۸
تلفن: ۰۵۱۳۷۶۷۶۹۱۷

 

مدیریت دبستان پسرانه علامه طباطبایی پایه اول – واحد ۳
مدیریت: خانم فریده همتی
نشانی: بلوار ملک آباد نبش گویا ۳ پلاک۴۴
تلفن: ۰۵۱۳۷۶۱۸۹۷۳

 

مدیریت دبستان پسرانه علامه طباطبایی دوره دوم – واحد ۴
مدیریت: آقای سیدمهدی حسنی زاده
نشانی: نبش حامدجنوبی ۱۴ پلاک ۲
تلفن: ۰۵۱۳۶۰۷۲۵۶۹

 

مدیریت دبستان دخترانه علامه طباطبایی دوره اول
مدیریت: خانم پروین محمودزاده
نشانی: بلوار سجاد بهارستان ۱۷  بنفشه ۱ پلاک ۲۵۴
تلفن: ۰۵۱۳۷۶۸۸۶۸۷

 

مدیریت دبستان دخترانه علامه طباطبایی دوره دوم 
مدیریت: خانم سیده طیبه حمیدی
نشانی: سجاد انتهای بهارستان ۱۸ پلاک ۲۱۶
تلفن: ۰۵۱۳۶۰۶۹۳۳۱

 

مدیریت پیش دبستانی علامه طباطبایی 
مدیریت: خانم سمانه مقدس زاده
نشانی:سجاد حامدجنوبی ۱۳ پلاک ۶۷
تلفن: ۰۵۱۳۶۰۳۱۵۰۹

 

مدیریت دبستان خیریه علامه طباطبایی-دوره اول و دوم
مدیریت: خانم محترم جمشیدی
نشانی: شهرک شهید رجایی حر ۲۸ اروند۴۲
تلفن: ۰۵۱۳۳۷۱۰۰۵۰

 

مدیریت آموزشگاه زبان انگلیسی علامه طباطبایی
مدیریت: آقای مسعود مختاری
نشانی: ملک آباد ۱۵ نبش هوشیار ۲
تلفن: ۰۵۱۳۷۶۴۲۸۹۴