(+۹۸) ۵۱۳۷۶۶۵۵۹۸

معاونت مالی توسعه و پشتیبانی

شما اینجا هستید: صفحه اصلی مطالب
30 سپتامبر
2018

حوزه معاونت مالی توسعه و پشتیبانی مجتمع علامه طباطبایی از امور مالی، معاونت توسعه و پشتیبانی ، دفترحقوقی تشکیل شده است. این حوزه انجام کلیه امور مالی، اداری و مدیریت منابع انسانی، امور حقوقی، طرحهای عمرانی، امور رفاهی کارکنان، امور خدماتی و پشتیبانی، حفظ و حراست از اموال مجتمع، تامین و نگهداری فضاهای کالبدی متناسب با برنامه‌های توسعه و حفاظت از مجتمع را بر عهده دارد.

شرح وظایف:

 • ارتباط مستقیم و مستمر با مدیران مجتمع
 • شرکت درگردهمایی ها
 • دریافت گزارش فعالیتها، طرحها وبرنامه های بخشهای مختلف مجتمع
 • جمع آوری هرگونه اخبار واطلاعات مورد نیاز
 • حضور در برخی جلسات داخلی مجتمع و همچنین برخی جلسات خارج از مجتمع
 • تهیه و تدوین خبر، بیانیه ، اطلاعیه ، آگهی وپیامها وترتیب نشر و انعکاس آن در رسانه های گروهی
 • ارتباط با جراید و رسانه های گروهی
 • برقراری ارتباط با سایر سازمانها و مدارس دولتی وغیردولتی درزمان مناسب با کیفیت مناسب
 • مشارکت وبرنامه ریزی جهت برگزاری همایشها، نمایشگاهها ومیهمانیهای رسمی
 • انجام سایر امورمربوط، که برحسب ضرورت ازطریق رئیس و معاونین مجتمع جهت اقدام ابلاغ می گردد
 • مستند سازی از تمامی فعالیت های مدارس
 • ایجاد آرشیو سمعی و بصری
 • مدیریت سالن های همایش و جلسات
 • هماهنگی و همکاری در اجرای برنامه های مختلف مذهبی، علمی و فرهنگی